top of page
_edited.png

KVKK Politikası

6698 Sayılı kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerin korunması hakkında çalışan bilgilendirme ve açık rıza formu bu sayfada listelenmiştir.

 

İşbu aydınlatma metni, Buart Sanat Atölyesi ile iş ilişkiniz çevresinde Şirket bünyesinde tutulan her türlü kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine, işlenen verilerin veri tiplerine, bu verilerin işlenme amaçlarına, verilerin gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşımı/aktarımına, verilerin tutulduğu fiziki ya da elektronik ortamlara ve Şirket’in çalışanının verilerinin ne şekilde korunduğuna dair çalışanını bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır.

buartatolye.com ile aranızdaki işçi işveren ilişkisi nedeniyle şahsınıza ait kişisel verilerinizden kimlik bilgileriniz, telefon numaranız, ev adresiniz, fotoğrafınız, kurum içi raporlar, performans değerlendirmeleri, kişilik envanterleri, yetenek ve bilgi testleri, mali durum gösterir belge, terfi veya görev değişikliği değerlendirme kayıtları, disiplin soruşturmaları, sağlık raporları, maaş bilginiz, işe devamsızlık bilgileriniz, iş seyahatleriniz, sigortalarınız, banka hesap bilgileriniz, çalışma saatleriniz, kapalı devre güvenlik kamera sistemi (CCTV) ile kaydedilmiş görüntü kayıtlarınız, T.C. kimlik fotokopiniz, özgeçmiş bilginiz, tarafınıza sunulan menfaatler, yaş, cinsiyet, medeni durum, eş veya acil durumda aranacak diğer kişilere ilişkin iletişim bilgisi her tür eğitim ve kalifikasyon edinmeye ilişkin belge/bilgi; tarafınıza yalnızca iş akdine uygun faaliyetler için zimmetlenmiş dizüstü bilgisayara her zaman erişim izni olan buartatolye.com’in laptop üzerinden yapılan her türlü faaliyeti takip etmesini sağlayan log kayıtlarına ve depolanan her türlü veriye erişimi bulunmakta, telefon aracılığı ile ise yalnızca mesai saatlerinde alınan konum bilgisi fiziki ve elektronik sunucularımızda aşağıda yer alan amaçlara uygun olarak işlenmektedir.

Anılan veriler haricinde de Buart Sanat Atölyesi, Kanun kapsamında özel nitelikli veri olarak tanımlanan; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep, sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve raporlar, biyometrik ve genetik veriler, engellilik durumunuz, adli sicil kayıt bilgileriniz, sağlık sigortası dâhil olmak üzere eş ve/veya çocuklar hakkında diğer bilgiler ve sendika ve dernek üyeliği gibi birtakım verilerinizi de aşağıda yer alan amaçlar çerçevesinde işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere buartatolye.com adresinde yer alan Buart Sanat Atölyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 

I) Kişisel Veri İşleme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer birincil ve/veya ikincil mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

 • Sizinle imzalayacağımız iş sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm hukuki işlemlerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

 • İş güvenliği ve sağlığını sağlamak da dahil olmak üzere her türlü meşru amaçla işlemek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak

 • Yasal taleplerin oluşturulması, ileri sürülmesi ve savunulması,

 • Çalışanların profesyonel ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, İşe alım süreçlerinin yönetimi ve değerlendirilmesi, Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin ve ücretlendirmenin planlanması, Çalışanlara tanınan menfaatlerin yönetilmesi,

 • Şirket kurallarına ve Kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Şirket’in sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Şirket’le ilgili çalışmalar kapsamında yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi,

 • Güvenlik sebepleri doğrultusunda binalara erişim kontrolü,

 • İş sağlığı ve güvenliği,

 • Çalışanların seyahat ve masraf yönetimi.

 • Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi, Kaza, kayıp ve diğer acil durumlarda iletişim sağlanması.

 • Dava ve icra dosyalarıyla ilgili işlemlerin yapılması, Resmi tebligatlar ile kargo veya kurye aracılığıyla gelen gönderilerin alıcıya teslimi süreçleri, SGK, İŞKUR ve Kolluk Kuvvetleri bildirimlerinin yapılması, Özlük dosyalarının oluşturulması ve takibi, İşten ayrılma sonrası özlük dosyası saklanması,

 • Müşteri ilişkilerinin verimli ve etkin yürütülmesi, Müşteri memnuniyeti sağlanması,

 • Kartvizit basılması, Şirket içi toplu sms, e-posta ve diğer duyuruların yapılması, Şirket içi her tür iletişimin sağlanması, Elektronik posta hesabı tanımlanması,

 • Bilgi güvenliğinin oluşturulması, korunması ve denetiminin yapılması, İnternet log kayıtlarının tutulması,

 • İşyerinde kullanılan bilgisayar program ve uygulamalarının prosedürlere uygun olarak kullanımı, Görevin gereği olarak motorlu araç, telefon, bilgisayar, internet şifresi verilmesi, Şirket araçlarının işin yürütümü, çalışan ve 3. kişi güvenliği ile idari, hukuki nedenlerle takibi

 • İzin süreçleri, talep ve onay ile her türlü izin konularının yürütülmesi,

 • Bireysel emeklilik işlemlerinin yapılması ve emeklilik işlemlerinin takibi,

 • İşyeri ve eklentilerine giriş ve çıkışın sağlanması, İşyeri ve eklentilerine girişler için manyetik kart basılması, İşe gidiş geliş servislerinin kayıtlarının tutulması,

 • Buart Sanat Atölyesi yukarıda belirtilen amaçlarla iş ilişkisinde bulunduğunuz süre boyunca toplanan işlenmiş veya işlenecek olan kişisel verilerinizi, iş ilişkisini sürdürebilmek için dönem dönem işleyebilecektir ve kişisel verilerinizin zaman içinde değişiklik gösterebilme ihtimaline karşın bu veriler gerek sizin gerek Buart Sanat Atölyesi’nin talebi ile güncellenecektir.

 

II) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi amaçla Aktarılabileceği

 • İşbu metnin 1.maddesinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu güvenlik soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar ve yargı merciileri, Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, Buart Sanat Atölyesi olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı şahıs ve/veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

III) Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

 • Kişisel Verileri Koruma Kanun’un 9. maddesinde belirtildiği üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelerde bulunan kişi ve kuruluşlara eğer kişisel verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma tespit ve ilan edilmediyse bile yazılı olarak taahhüt edilen ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin alınabildiği durumlarda ve Kanun 4/2. Maddesi uyarınca açık rıza ile veya kanunun 5/2 ve 6/3 maddeleri kapsamında ise açık rıza olmaksızın yurtdışına aktarılabilecektir.

 • Ayrıca kişisel ve özel nitelikte kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda barındırılabilecek ve yurt dışı bulutta tutulabilecektir.

 

IV) Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirket;

 1. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

 2. kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

 3. kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla veri işleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

 4. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Herhangi bir bilginin yanlış olması veya güncel olmaması halinde, Şirket ile derhal iletişime geçme hak ve yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Şirket söz konusu bilgiyi düzeltecek, güncelleyecek, silecek veya kaldıracaktır.

 

V) Kanun Gereği Kişisel Verilere dair Yasal Haklar

Buart Sanat Atölyesi tarafından verilerinizin işlendiği ve Buart Sanat Atölyesi’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Kanun’un 11. maddesi gereği yukarıda belirtilen şirket adresine iadeli taahhütlü mektupla veya noter yolu ile veya bizzat şahsen kimlik ibrazı ile yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 • Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili sorularınızı yazılı olarak İnsan Kaynakları Departmanı’na iletebilirsiniz.

VI) Yükümlülükleriniz

 • Erişiminiz bulunan her kişisel verinin Kanun ve diğer yasal mevzuat ile uyumlu olarak işlendiğinden emin olmalısınız. Bu yükümlülük, Şirket’in çalışanları ile müşterileri ve verileri işlenen üçüncü taraflar için eşit derecede geçerlidir. Söz konusu kişisel verileri, Şirket ile olan hizmet ilişkinizin amaçları ile bağlantılı olarak ve bu amaçların gerektirdiği ölçü haricinde kullanmamalısınız. Aksi durumun sadece Kanun’un değil ayrıca iş sözleşmenizin ve İş Kanunu’nun ihlali olduğu bilinmelidir.

 • Üçüncü bir kişinin kişisel verisini bize verdiğiniz takdirde (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri), söz konusu kişinin, Kanun kapsamında verisinin işlenmesine dair size açık rıza vermiş, gerekli aydınlatmanın kendisine yapılmış olduğunu, ve yapılan gizlilik bildirimlerini peşinen kabul etmiş olduğunu kabul etmiş sayılırsınız.

 

Aşağıdaki bölümü imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, işbu metinde belirtilen amaç, kapsam ve kategorilerde, kanuni süresi boyunca, Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine ve gerek yurt dışındaki, gerek yurt içindeki 3. Kişilere aktarılmasına muvafakat ettiğimi, Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak yukarıdaki Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi ve Şirkete vermiş olduğum bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde değişikliği veya güncellemeyi derhal Buart Sanat Atölyesi’ne bildireceğimi ve herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak söz konusu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Buart Sanat Atölyesi’ne iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Buart Sanat Atölyesi’ne iletmeniz gerekmektedir.

Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Buart Sanat Atölyesi (“buartatolye.com”) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, telefon numaram, e-posta adresim, isim ve soyismim ve sair kişisel verilerimin buartatolye.com tarafından sağlanan satın alma alışkanlıklarının takibi, kampanya ve paket bilgilendirmeleri hizmetleri, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi ve bu amaçlarla verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesini, buartatolye.com nezdindeki her türlü hizmetten faydalanabilmem, tanıtımının yapılması, pazarlaması ve satışı için her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması ve hizmetin tanıtımı için kişisel verilerimin her türlü platformda muhafaza edilmesi ve buartatolye.com online anket çalışmalarına katılmam halinde web-sitesi ve online hizmetlerinin geliştirilebilmesi amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini, buartatolye.com iştiraklerine, anılan 3. kişilere aktarılmasına rıza gösteriyorum.

Sayılan bilgiler ve belgeler bakımından; buartatolye.com’un bu bilgi ve belgeleri elinde bulundurma, kaydetme, saklama, işleme ve paylaşma hakkı tanındığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş olacaktır. Yine bu bilgi ve belgeler bakımından buartatolye.com un sahip olduğu/olacağı ve özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması, işlenmesi, aktarılması ve verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin gerektiğinde yurt dışına aktarılması konusunda rızam / muvafakatim bulunduğunu gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

bottom of page